Voorste Stroom Oisterwijk

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel

Dwars door Oisterwijk ligt de beek De Voorste Stroom. Van Beers Hoogeloon gaat deze rechte waterloop meanderen en er wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Daarvoor moet eerst de watergang gesaneerd worden door het verwijderen van het vervuilde slib. Naast het beekherstel en de verbindingszone, vervangt Van Beers Hoogeloon de duiker onder de Gemullenhoekweg door 3 bruggen.
De Voorste Stroom is een langzaam stromende laaglandbeek en loopt dwars door Oisterwijk.
Het doel van het project is de sanering van de stroom en het herinrichten om een beter leefgebied voor vissen en dieren te creëren. Langs de Voorste Stroom wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd.

Sanering
Fase 1 van het project Herinrichting Voorste Stroom omvat een (water)bodemsanering. Een deel van de waterbodem is sterk verontreinigd en dient verwijderd te worden. Daarnaast ligt in de omgeving een vervuilde locatie waarvanuit middels grondwater de Voorste Stroom weer vervuilt kan worden. Om dit te voorkomen wordt een vertikaal foliescherm aangelegd.

Herinrichting
Na de sanering wordt de Voorste Stroom als meanderende beek heringericht door het centrum van de gemeente Oisterwijk. Aanwezigheid van bebouwing vraagt een aangepaste werkwijze ter voorkoming van schade. Daarnaast wordt in het kader van de ecologische verbindingszone faunapassages onder de bestaande bruggen aangelegd.
Het gehele traject zal voorzien worden van recreatie elementen, zoals diverse wandelpaden, zit- en uitkijkplaatsen, pleintjes e.d.

Gemullenhoekenweg
Het huzarenstukje van het hele project is de kruising van de beek en de Gemullehoekenweg. Onder de Gemullenhoekenwel ligt een duiker waar het water zich nu nog doorheen perst. Deze duiker wordt verwijderd en een auto/fiets- brug en twee wandelbruggen komen hiervoor in de plaats. De Voorste Stroom is ter plekke straks goed zichtbaar.
Net voor de Gemullenhoeken weg komen 12 vistrappen. Voorheen zat aan het eind van de duiker onder de Gemullenhoekenweg een stuw die het water circa 1 m opstuwde. Deze stuw was niet passeerbaar voor vissen. Doormiddag van de aanleg van de vispassage wordt middels van deze trappen de waterstand wel opgestuwd, maar blijft de Voorste Stroom passeerbaar voor vissen.

Terug naar overzicht